Όροι Χρήσης

Όλοι οι Χρήστες (εφεξής, “Χρήστες”) που επισκέπτονται, χρησιμοποιούν, περιηγούνται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλληλεπιδρούν με το Ιστολόγιο μας www.myworldisyou.gr (εφεξής, “Ιστολόγιο”) οφείλουν προηγουμένως να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστολογίου μας.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα πρέπει να παύσουν την χρήση του Ιστολογίου μας άμεσα.

Αλλαγές στους παρόντες όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά καιρούς να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης δημοσιευτούν στην Ιστολόγιο μας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι Χρήστες συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Ιστολόγιο μας και τις υπηρεσίες μας θα θεωρείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτές τις τροποποιήσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας-σήματα

Το Ιστολόγιο μας και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων Ιδεών, κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου και τα λοιπά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους και κανόνες περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση τους με οποιονδήποτε τρόπο η μέσο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.

Αποτελεί εξαίρεση η μεμονωμένη αποθήκευση ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι εμπορική χρήση και χωρίς διαγραφή της προέλευσής του από το Ιστολόγιο μας, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του περιεχομένου του Ιστολογίου μας θα κινηθούμε νομικά για να προστατεύσουμε και να  εξασφαλίσουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία.

Τα κείμενα που φέρουν την υπογραφή συνεργατών αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και κατά συνέπεια συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης/ χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστολογίου μας.

Κείμενα/εικόνες και λοιπά πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που μπορεί να δημοσιεύονται στο Ιστολόγιο μας έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Εγγυήσεις

Δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία του Ιστολογίου μας θα είναι πάντα απαλλαγμένη από σφάλματα και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές ή καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών, αποταμιευμένων ποσών, συνεχών ή απομονωμένων ζημιών που θα προκύψουν από τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία του.

Δεν εγγυόμαστε επίσης και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πιστότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει επισκέπτης/χρήστης από το Ιστολόγιο μας. Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης από το Ιστολόγιο μας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή οδηγία και δεν θα πρέπει να ακολουθείται πιστά.

Πολλές από τις πληροφορίες αποτελούν προσωπικές γνώμες/απόψεις δικές μας, των συνεργατών μας ή τρίτων οι οποίες μπορεί να είναι και λανθασμένες. Δεν εγγυόμαστε για αυτές και δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν o επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να τις ακολουθήσει.

Επιτρεπόμενη χρήση του Ιστολογίου μας

Η χρήση του Ιστολογίου μας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που:
⦁ Να μην παρεμποδίζεται η χρήση του.
⦁ Να είναι σύμφωνο με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
⦁ Να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή παρεπόμενη ζημιά, απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς, σφάλματος ή καταστροφής που τυχόν προκύψουν στον επισκέπτη/χρήστη από τη λειτουργία η την μη λειτουργία του Ιστολογίου μας.

Το Ιστολόγιο μας παρέχεται στο επισκέπτη/χρήστη ως έχει χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Αποζημιώσεις

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να μας αποζημιώσει, να μας υπερασπιστεί και να μας απαλλάξει από οποιεσδήποτε αξιώσεις, ενέργειες, αποζημιώσεις και/ή υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και των δικαστικών εξόδων) που μπορεί να προκύψουν από δική του οποιασδήποτε μορφής παράβαση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Εάν κάποιος όρος αυτής της συμφωνίας αποδειχτεί ενάντια στο νόμο, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε ο όρος αυτός θα κριθεί ξεχωριστά από τη συμφωνία και δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των υπόλοιπων όρων.

Οποιαδήποτε διένεξη/διαφορά δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί φιλικά αρμόδια για την επίλυση θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.

Δικαιώματα χρήσης από ανηλίκους

Στην περίπτωση που η ηλικία κάποιου επισκέπτη/χρήστη είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών επιτρέπεται η χρήση του Ιστολογίου μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να είναι ενήλικας και να αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Πολιτική απορρήτου και πολιτική cookies

Η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies του Ιστολογίου μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Όρων Χρήσης του. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να τις διαβάσει, να τις κατανοήσει και να τις αποδεχτεί για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστολογίου μας.

Αποδοχή των όρων χρήσης

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί ή να επισκέπτεται ο Χρήστης το Ιστολόγιο μας και το περιεχόμενο του αποδέχεται πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies του Ιστολογίου μας.

Στην περίπτωση που o επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα πρέπει να παύσει την χρήση του Ιστολογίου και των υπηρεσιών μας άμεσα.

Με την αποδοχή του ο Χρήστης δηλώνει, επίσης, ότι είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω.

Αιτήματα-Επικοινωνία

Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης έχει κάποιο αίτημα ή θέλει απλά να ρωτήσει κάτι σχετικό με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

1) Φόρμα Επικοινωνίας: https://myworldisyou.gr/contact/
2) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@myworldisyou.gr

Υπεύθυνη: Λίλα Γεωργιάδου